Obchodné podmienky

I. Základné ustanovenia

1.1 Všeobecné ustanovenia

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je 2THERAPY, s. r. o., so sídlom Ľuda Zúbka 1, Bratislava, 84101, Slovensko, IČO: 46197842, DIČ: 2023277905.

Spoločnosť je zapísaná na Okresom súde Bratislava I, Vložka číslo:  73251/B

Kontaktné údaje: Mgr. Zdeňka Némethová
email: info@manzelskaporadna.com
telefón: +421905101743
www.manzelskaporadna.com, www.zdenkanemethova.sk
(ďalej len „predávajúci“)

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia Občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) a Zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.

Všetky objednané materiály alebo výukové materiály, ktoré sú súčasťou seminárov, sú informačným produktom. Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autorky je zakázané. Objednávkou akéhokoľvek vzdelávacieho  produktu súhlasíte, že akékoľvek použitie informácií z tréningových materiálov a úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú len vo vašich rukách a autorka za ne nenesie žiadnu zodpovednosť.

V našich materiáloch a výukových programoch môžete nájsť aj informácie o produktoch alebo službách tretích osôb. Tieto informácie sú len odporúčaním a vyjadrením autorkinho názoru k tejto tematike. Za spokojnosť s ich využívaním nesie zodpovednosť poskytovateľ týchto tovarov a služieb.

1.2 Všeobecné podmienky

2THERAPY, s. r. o., si vyhradzuje právo na zmenu obsahu vzdelávacích programov.

2THERAPY, s. r. o., nenesie zodpovednosť za žiadne nároky na straty či poškodenie majetku vzniknuté jednotlivcom, alebo za akékoľvek nároky alebo škody, vrátane tých, ktoré vyplynú zo zmeny alebo zrušenia udalosti alebo služby.

Vyhradzujeme si právo na zmenu miesta konania seminára. Účastníci budú v tomto prípade včas o zmene informovaní.

 
II. Objednávka

Všetky informácie týkajúce sa jednotlivých produktov poskytuje predávajúci na webových stránkach. Bližšie informácie môžete získať na adrese: info@manzelskaporadna.com.

Kupujúci objednáva vybranú službu vyplnením objednávkového formulára. Kupujúci je povinný objednávku pred jej odovzdaním skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná objednávka je záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, t.j. predávajúci sa zaväzuje sprostredkovať kupujúcemu objednané služby a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu služieb.

Kupujúci odovzdaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s Obchodnými podmienkami spoločnosti 2Therapy, s.r.o. a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá vzniká vyplnením a odovzdaním objednávky.

Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

Kupujúci vykonáva objednávku služby týmito spôsobmi:
• prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak vykonal predchádzajúcu registráciu v internetovom obchode,
• vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.

Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie službu, počet služieb, spôsob platby a doručenia.

Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo OBJEDNAŤ. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.

Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzavretie zmluvy. Prílohou potvrdenia je link na aktuálne obchodné podmienky predávajúceho. Kúpna zmluva je uzavretá až po prijatí objednávky predávajúcim. Oznámenie o prijatí objednávky je doručené na emailovú adresu kupujúceho. Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie sa považuje za uzavretie zmluvy.

Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením objednávky predávajúcim na emailovú adresu kupujúceho.

V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto
obchodných podmienkach.

Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, pokým nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku elektronickou správou na email
predávajúceho, uvedené v týchto obchodných podmienkach.

V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny služby v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu službu za túto celkom zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok.
Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.

II. I. Cena

Poskytovateľ je povinný na svojich webových stránkach www.psychologicka.eu,  www.manzelskaporadna.com, www.zdenkanemethova.sk, zverejňovať vždy len aktuálne a platné ceny, uvedené vrátane DPH.

Poskytovateľ nie je platcom DPH. Všetky ceny sú zmluvné.

Úhradou plnej ceny platnej pre služby a kurzy, workshopy, semináre, supervízie vybrané záujemcom sa považuje zmluva o absolvovaní medzi poskytovateľom a záujemcom, za uzavretú. Cena predmetu plnenia je platná počas celej doby jeho priebehu a poskytovateľ nemá právo ju v priebehu plnenia meniť.

Poskytovateľ má právo stanoviť individuálne zľavy pre konkrétne skupiny záujemcov.

Cena uzavretého firemného seminára môže byť taktiež individuálne upravená na základe jednania a zmluvnej dohody medzi záujemcom - právnickou osobou (firmou) a poskytovateľom.

Prípadné zľavy z kúpnej ceny služby nie je možné navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.

 
III. Faktúry a forma platby

Ohľadne platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu po uskutočnení platby daňový doklad – faktúru, ktorá slúži ako doklad o zakúpení tovaru.

Platba jednorázovo znamená, že zaplatíte ihneď po odovzdaní objednávkového formulára bankovým prevodom, alebo v prípade platby kartou vám bude táto čiastka zúčtovaná z vášho bankového účtu.

 
 IV. Spôsob platby

Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu, ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu zadávame pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanálu spoločnosti.

Možnosti platieb:

a) prevod cez platobnú bránu spoločnosti ComGate Payments, a.s. https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana (platba k nám dorazí ihneď) - ak je integrovaná na webovej lokalite s produktom, o ktorý máte záujem

Inak:

b) bankovým prevodom (1 - 2 dni) - zákazníci z ČR platia na náš účet v ČR v CZK, zákazníci zo SR na náš účet v SR v EUR:

 • 1

  účet 2THERAPY s.r.o. v TATRA BANKE

  2927858386/1100, IBAN: SK3311000000002927858386
 • 2

  účet 2THERAPY s.r.o. vo FIO BANKE

  Fio bank, č.ú. 2000747621/8330 (EUR v Slovenskej republike),
  2000747621/2010 (CZK v Českej republike),
  IBAN: SK2683300000002000747621 SWIFT/BIC: FIOZSKXXX
 • V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dní od uzavretia kúpnej zmluvy alebo do bezprostredného začiatku služby.
 • V prípade platby prostredníctvom platobnou brány postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.
 • V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho.
 • Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred dodaním služby nie je zálohou.
 • Služba je kupujúcemu dodaná okamihom sprístupnenia predmetného online obsahu alebo osobným dodaním služby predávajúcim.
 • Voľba spôsobu dodania sa vykonáva v priebehu objednávania tovaru.
 • Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je odoslaný na emailovú adresu kupujúceho.

PREDPLATNÉ a OPAKOVANÉ PLATBY:

 • Niektoré zo SLUŽIEB je možné uhradiť formou predplatného, čo znamená, že sa čiastka sťahuje z vašej platobnej karty (debetnej či kreditnej) s oprávnením k výkonu internetových platieb opakovane, po dobu trvania vášho záväzku a v období, ktoré si sami zvolíte. Po dobu trvania predplatného máte k SLUŽBE prístup.
 • Podmienky opakovaných platieb:
  Službou sa rozumie plnenie Predávajúceho spočívajúce v poskytnutí prístupu do online SLUŽBY.
  Kartou sa rozumie platobná karta Kupujúceho (debetná či kreditná) s oprávnením k výkonu internetových platieb.
  Opakovanými platbami sa rozumejú platby za služby automaticky sťahované z Karty.
 • Pravidlá a parametre opakovaných platieb:
  S týmito pravidlami opakovaných platieb je Kupujúci oboznámený v objednávke Služby, príp. v e-maili s faktúrou za zakúpenú službu.
  Zaplatením Služby Kartou dáva Kupujúci súhlas k autorizácii použitej Karty pre automatické sťahovanie platieb za objednanú Službu v ďalších obdobiach.
  Kupujúci udeľuje súhlas s uložením platobných údajov na strane platobnej brány COMGATE. Spoločnosť ComGate Payments, a.s. https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana, ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online bankových prevodov. Predávajúci nemá k údajom o Karte prístup.
  Súhlas Kupujúceho s opakovanými platbami trvá po dobu čerpania Služby alebo pokiaľ nedôjde k ukončeniu opakovaných platieb na žiadosť Kupujúceho.
  Automaticky sťahovaná čiastka a perióda opakovaných platieb odpovedá cene a obdobiu zakúpenej Služby. Ak nastane zmena parametrov Služby (napr. typ tarify a jeho obdobie), budú zodpovedajúcim spôsobom automaticky zmenené taktiež parametre opakovaných platieb (cena Služby a perióda platby).
  Kupujúci súhlasí s tým, aby Karta autorizovaná pre opakované platby bola použitá tiež aj pre úhradu doplatkových faktúr v prípade dokúpenia doplnkových služieb.
  7 dní pred automatickým stiahnutím platby z Karty bude Kupujúci informovaný e-mailom o plánovanom automatickom odoslaní. Tento bod sa týka služieb s periódou 6 a viac mesiacov.
  Po každom automatickom stiahnutí platby bude Kupujúci o vykonanej platbe vyrozumený e-mailom, ktorého súčasťou bude faktúra za zakúpenú Službu.

V prípade neúspešného stiahnutia platby z Karty bude Kupujúci informovaný e-mailom o neúspešnom stiahnutí spolu s pokynmi, ako v tomto prípade postupovať, aby nedošlo k obmedzeniu čerpania Služby.

Kupujúci môže pre opakované platby autorizovať inú Kartu ako tú, ktorá je pre Službu už v danom čase autorizovaná. O zmenu požiada na Webovom rozhraní aplikácie alebo zaslaním žiadosti na e-mail Predávajúceho. Po úspešnom dokončení autorizácie novej Karty bude táto Karta využívaná pre automatické odosielanie platieb za objednanú Službu v ďalších obdobiach.
Kupujúci môže opakované platby kedykoľvek ukončiť vo Webovom rozhraní aplikácie alebo odoslaním žiadosti na e-mail Predávajúceho.
Zrušením opakovanej platby dochádza súčasne k ukončení Služby k dátumu jej expirácie.

 
V. Dodacie lehoty a spôsob doručenia

 
Elektronické produkty vám prídu e-mailom automaticky ihneď (pokiaľ pri objednávke nie je uvedené inak) po zaplatení kartou resp. po pripísaní platby na účet (pri platbe prevodom). Ak by Vám produkty neprišli, neváhajte nás urýchlene kontaktovať na e-mail: info@manzelskaporadna.com.

V prípade predpredaja online programov a kurzov je doručenie produktu viazané na dátum spustenia kurzu, ktorý je vždy uvedený pri objednávke.

 
V.I. Údaje o funkčnosti  digitálneho obsahu a jeho súčinnosti s hardwarem a softwarem a ochrana autorských práv

1. Digitálny obsah zasielame iba vám, ako Kupujúcemu, na vaši elektronickú adresu, prípadne sprřístupnením adresy webovej stránky, kde je obsah umiestnený. Digitálníy obsah vyžaduje k plnej funkčnosti, aby ste mali k dispozícii hardwarové a softwarové vybavenie umožňujúce otevriť a pracovať s dokumentami ve formáte .doc a pdf.

K prehrávaniu obsahu v online kurze v členskej sekcii je nutné se prihlásiť do vášho užívateľského účtu zadaním prístupových údajov. Obsah prehrajete s pomocou internetového prohliadača podporujúceho audio prehrávanie. Software musí obsahovať zvyčajné zvukové kodeky. Pre on-line prehrávanie obsahu je nevyhnutné, aby ste boli pripojení k sieti internet s dostatočnou rýchlosťou pripojenia.
Ďalej je nutné, aby váš hardware umožňoval zvukový výstup. Nezopovedám za nedostupnosť obsahu v prípade nefunkčnosti či pomalej rýchlosti vášho internetového pripojenia. Môže sa stať, že je obsah krátkodobo dočasne nedostupný v prípade údržby dát alebo výpadkov serveru. Webové stránky môžu býtť aktualizováné bez predchádzajúceho upozornenia.

2. Produkty sú vytvorené s využitím mojich znalostí a skúseností z praxe. Jedná sa o návody a doporučenia a záleží iba na vás, ako ich v praxi použijete a akú starostlivosť a úsilie budete venovať zavádzaním týchto informácii do praxe. Preto nemôžem zodpovedať za to, akých konkrétnych výsledkov na základe produktov sami dosiahnete. Produkty nenahradzujú osobnú konzultáciu.

Digitálny obsah je chránený autorským zákonom a nie je možné ho bez môjho predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu ďalej šíriť alebo umožniť ho užívať ďalším osobám. Porušene autorských práv je postihnuteľné nielen podľa autorského zákona, ale môže ísť aj o trestný čin.

 
VI. Ochrana osobných údajov

Ochranu vašich súkromných údajov berieme vážne a všetky osobné údaje (emailové adresy a iné) sú spracovávané na základe zákona o ochrane osobných údajov. Robíme všetko pre to, aby sme vami zverené údaje zabezpečili proti manipulácii, strate, zničeniu či zásahu nepovolaných osôb.

Na požiadanie sme schopní poskytnúť informácie o tom, aké údaje o vás na našom webe zaznamenávame. V prípade navštívenia našich stránok, zaznamenávame štandardným spôsobom IP adresu, pridelenú vaším poskytovateľom, www stránku, z ktorej nás navštívite, jednotlivé navštívené stránky nášho webu, dátum a dĺžku vašej návštevy. Ďalšie osobné údaje, ako napríklad meno a email, zaznamenávame len v prípade, že nám ich poskytnete dobrovoľne v rámci registrácie na našom webe, nákupom produktov, súťažou či vyplnením formulára a ankiet.

Vaše osobné údaje využívame k tomu, aby sme vás informovali o ponukách či službách, ktoré poskytujeme, prípadne k ďalšej komunikácii v rámci našej obchodnej stratégie. Účasť na informáciách tohto typu je úplne dobrovoľná a ak nemáte záujem o informácie tohto typu, môžete nás kontaktovať a kedykoľvek sa tak z nich odhlásiť. V prípade emailovej komunikácie tak môžete urobiť pomocou tlačidla „Odhlásiť sa“, ktoré nájdete v pätičke každého nášho emailu.

Pre uľahčenie vašej orientácie a pohybu na našich stránkach využívame ukladanie súborov cookies vo vašom prehliadači.

 
VII. Odstúpenie od objednávky a storno poplatky

VII. I. Odstúpenie od objednávky a storno poplatky pri službách (konzultácie, terapie)

 • Záujemca má právo odstúpiť od objednávky predmetu plnenia pred jeho zahájením.
  V prípade konzultácie je povinný túto skutočnosť oznámiť písomne poskytovateľovi a to najneskôr 1 pracovný deň vopred do 8.00 hod rannej.
  Bez písomného oznámenia záujemcu, potvrdeného poskytovateľom, bude záujemca aj naďalej považovaný za účastníka predmetu plnenia. Pr. Ak je termín konzultácie v stredu, možnosť bezplatného zrušenia termínu je najneskôr v pondelok ráno do 8.00. V prípade pondelkových konzultácií v piatok ráno do 8.00.

  V prípade terapií dlhších ako 90min je povinný túto skutočnosť oznámiť písomne poskytovateľovi a to najneskôr 2 pracovné dni vopred do 8.00 hod rannej.
 • Ak odstúpi záujemca v termíne 1 pracovný deň pred zahájením plnenia (od 8.00 ráno) alebo sa nedostaví (osobne/online), je poskytovateľ oprávnený účtovať storno poplatok ako náhradu za stratu času vo výške 100% sumy objednanej služby.
 • V prípade, že záujemca zaháji svoju účasť na predmete plnenia a z akéhokoľvek dôvodu túto nedokončí alebo sa nedostaví na objednanú aktivitu, nenáleží mu žiadna finančná kompenzácia.
 • V prípade zrušenia predmetu plnenia poskytovateľom, náleží záujemcom, ktorí už previedli úhradu na účet poskytovateľom finančná kompenzácia v plnom rozsahu úhrady. Finančná čiastka bude poskytovateľom poukázaná automaticky na účet, z ktorého bola realizovaná primárna úhrada.
 • V prípade prekročenia času konzultácie je každých začatých 20 minút spoplatnených sumou 25 eur.

VII. II. Odstúpenie od objednávky a storno poplatky pri vzdelávacích aktivitách (workshopy, kurzy, semináre)

 • Záujemca má právo odstúpiť od objednávky predmetu plnenia pred jeho zahájením, ako aj v jeho priebehu. V obidvoch prípadoch je povinný túto skutočnosť oznámiť písomne poskytovateľovi. Bez písomného oznámenia záujemcu, potvrdeného poskytovateľom, bude záujemca aj naďalej považovaný za účastníka predmetu plnenia.
 • Ak odstúpi záujemca v termíne 1 pracovný deň pred zahájením plnenia (od 8.00 ráno) alebo sa nedostaví (osobne/online), je poskytovateľ oprávnený účtovať storno poplatok ako náhradu za stratu času vo výške 100% sumy objednanej služby.
 • V prípade, že záujemca zaháji svoju účasť na predmete plnenia a z akéhokoľvek dôvodu túto nedokončí alebo sa nedostaví na objednanú aktivitu, nenáleží mu žiadna finančná kompenzácia.
 • V prípade zrušenia predmetu plnenia poskytovateľom, náleží záujemcom, ktorí už previedli úhradu na účet poskytovateľom finančná kompenzácia v plnom rozsahu úhrady. Finančná čiastka bude poskytovateľom poukázaná automaticky na účet, z ktorého bola realizovaná primárna úhrada.
 • V prípade prekročenia času konzultácie je každých započatých 30 minút spoplatnených sumou 25 eur.

VII. III. Odstúpenie od objednávky pri online produktoch

 • V prípade, že na predajnej stránke nie je uvedené inak (v zmysle nami určenej predĺženej garancie vrátenia peňazí), záujemca má právo odstúpiť od objednávky v zmysle platného zákona do 7 dní. Zaplatená čiastka mu bude vrátená na účet, z ktorého bola platba zrealizovaná.
 • V prípade on-line kurzov a on-line-programov vám budú odobrané prístupové údaje. V prípade eBookov ste povinný eBook zmazať - aj všetky jeho kópie. Na eBook sa vzťahuje autorský zákon ako na elektronický softvér.

 
VIII. Záverečné ustanovenia

V prípade, že počet prihlásených záujemcov nedosiahne minimálny počet, vyhradzujeme si právo kurz zrušiť za podmienok uvedených v týchto ZP.

Pri naplnení kapacity kurzu sú prihlásení do kurzu zaraďovaní podľa poradia v evidencii prihlásených. Neskoršie prihláseným je pri naplnení kurzu ponúknutý náhradný termín. Ak prihlásený neuhradí cenu kurzu do termínu splatnosti, stráca poradové číslo a v prípade naplnenia kurzu nemusí byť do kurzu prijatý.

Tieto Zmluvné podmienky sú platné od 25. februára 2015. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

Kontaktujte nás:
info@manzelskaporadna.com, info@zdenkanemethova.sk
+421 905 101 743

Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety, napíšte nám:
info@manzelskaporadna.com, info@zdenkanemethova.sk

2Therapy, s. r. o.
Ľuda Zúbka 1
84101 Bratislava
Slovensko

IČO: 46197842
DIČ: 2023277905

Spoločnosť je zapísaná na Okresom súde Bratislava I, Vložka číslo:  73251/B